Doradztwo inwestycyjne
Do najczęściej podejmowanych działań w ramach doradztwa inwestycyjnego należy zaliczyć:
  1. Analizę możliwości inwestycyjnych wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących oraz po i przed wyłożeniem projektu planu), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy
  2. Formułowanie propozycji wniosków do przyszłego planu i uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zwiększenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości
  3. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wstępna analiza możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie zasady tzw. ”dobrego sąsiedztwa”
  4. Wykonywanie wstępnej analizy chłonności terenu na podstawie analizy planu miejscowego i warunków zabudowy dla danej działki inwestycyjnej
  5. Analiza dostępności mediów
  6. Doradztwo przy realizacji różnego typu projektów inwestycyjnych
  7. Doradztwo przy wyborze lokalizacji inwestycji
  8. Raporty o rynku nieruchomości uwzględniające aktualne uwarunkowania oraz czynniki wpływające na sytuację rynkową