Problematyka prawna
Współpracujemy z renomowanymi warszawskimi kancelariami prawnymi.

Zakres oferty obejmuje między innymi:
  1. Kompleksowe analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości (due diligence) na etapie nabywania lub zbywania nieruchomości
  2. Opiniowanie oraz przygotowanie projektu umowy i obsługa prawna wszelkich transakcji związanych z nabyciem, zbyciem nieruchomości
  3. Obsługa prawna procesu przygotowywania inwestycji, w szczególności opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, deweloperskich, z dostawcami mediów i usług umów z podwykonawcami i o wykonanie prac projektowych i nadzoru inwestorskiego
  4. Audyty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także formułowanie wniosków do przyszłego planu i uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu doprowadzenia do zwiększenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości